Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Documents

Documentation - user

Manuál pro tvorbu AČUP

31.03.2011 15:01

Návrhy funkčnosti programu ARET

01.04.2011 15:29

Podklady na návrh funkcí programu na čtení učebních textů od konzultanta se zrakovým postižením.

Jaromír Tichý : Návrh funkcí programu
...

Školení pro tvorbu automaticky čtených učebních pomůcek

21.10.2011 10:15

Školení používání ICT nástroje pro tvorbu automaticky čtených učebních pomůcek.
Orientační popis a zaměření jednotlivých školeních pro používání ICT nástroje pro tvorbu automaticky čtených učebních pomůcek.
Školení probíhá po domluvě v budově Internátu ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Nad Týncem 38, 31200 Plzeň.
...

Kroužky ARET po žáky

21.10.2011 10:10

Návod pro používání AČUP

28.06.2012 15:01

Tato nápověda slouží k vysvětlení správného používání automaticky čtených učebních pomůcek dostupných na internetové adrese ucebnice.zcu.cz

Documentation - bureaucracy

Cíle projektu

02.12.2009 11:50

Cílem projektu je inovace a rozvoj výuky, především vlastní domácí přípravy zrakově postižených žáků v základním vzdělávání aplikací technologie automatické syntézy řeči z textu (čeština). Zrakově postižení žáci mají v současné době problémy s domácí studijní přípravou s využitím textových materiálů. V rámci tohoto projektu budou vytvořeny nové učební pomůcky a bude provedeno jejich pilotní nasazení při výuce. Prostřednictvím počítačové aplikace budou speciálně připravené studijní texty předčítány automaticky s využitím počítačové syntézy řeči. V projektu se počítá s vytvořením studijních pomůcek pro předměty Matematika a Fyzika pro druhý stupeň základní školy. Předpokládá se vytvoření dvou typů učebních pomůcek:
...

Zdůvodnění potřebnosti

02.12.2009 11:51

V současné době probíhá domácí samostudium zrakově postižených dětí a žáků partnerské školy individuálně v závislosti na stupni jejich handicapu. Při dostatečné motivaci a dobrém rodinném zázemí se žáci připravují samostatně z učebních textů (učebnice, pracovní sešity), popř. z vlastních výpisků, jejichž kvalita je ovšem často nedostačující. V případě potřeby studijní materiály doplňují vyučující. Značným problémem současné domácí přípravy je špatná orientace žáků v textu, která je navíc často zhoršena přítomností dalšího postižení (časté jsou specifické poruchy učení). Práce žáků s rozsáhlejšími textovými materiály je obecně velký problém, žáci musí vynaložit velké úsilí na správné přečtení textu. Chybné přečtení textu je častá příčina jeho špatného pochopení nebo úplného nepochopení vedoucí k demotivaci a s tím spojené neochotě žáků se dále vzdělávat. Nedostatky v domácí přípravě žáků partnerské školy se projevují v nízké spolupráci v hodinách a jejich prospěchu. I s využitím různých kompenzačních pomůcek (např. silná zvětšovací skla) je taková domácí příprava pro žáky náročná a často neefektivní, neboť čtení věnují větší úsilí než vlastnímu pochopení obsahové stránky.
...

Popis cílové skupiny

02.12.2009 11:51

Cílovou skupinu tvoří žáci druhého stupně Základní školy pro zrakově postižené v Plzni. Cílová skupina bude v průběhu řešení projektu udržována žáky příchozími z prvního stupně. Spádovou oblastí je nejen Plzeňský kraj, ale také kraj Karlovarský. Partnerská škola vzdělává žáky s různým stupněm zrakového postižení často spojeným se specifickými poruchami učení a chování. Vzdělávání žáků řeší mimo jiné problémy spojené se špatnou orientací žáků v učebních textech a tím ztíženým vyhledáváním potřebných informací. Silně zrakově postižení a nevidomí žáci mohou sice používat učebnice psané Brailovým písmem, ovšem ty jsou obvykle velice obsáhlé a především pro matematické znaky, matematický text či zadaní početních úloh z principu málo přehledné.
...

Zapojení a motivace cílové skupiny

23.03.2011 13:51

Cílová skupina je jednoznačně určena žáky druhého stupně Základní školy pro zrakově postižené v Plzni, která je partnerem tohoto projektu. S nově vytvořenými automaticky čtenými učebními pomůckami (AČUP) a metodikou jejich používání budou žáci seznamování přímo v rámci výuky jednotlivých předmětů. Vyučující budou zároveň autory těchto učebních pomůcek, proto lze očekávat dobrou návaznost těchto učebních pomůcek na vlastní školní výuku.
...

Přínos pro cílovou skupinu

18.10.2011 17:03

Žáci cílové skupiny mají různé obtíže s učením, které vyplývají ze stupně jejich zrakového postižení a případných doprovodných specifických poruch učení a chování. Zejména samostatná mimoškolní příprava činí těmto žákům velké obtíže. Jejich orientace v textových učebních materiálech je slabá, pochopení obsahové stránky je často komplikováno nesprávným poznamenáváním a čtením textových výkladů, definic a vzorců.
...

Zpráva o udržitelnosti

24.02.2016 13:32

Kontaktní údaje: , tel.: +420 234 814 331.
Adresa pro doručení monitorovací zprávy o udržitelnosti, doplnění k monitorovací zprávě o udržitelnosti a dalších dokumentů souvisejících s udržitelností je:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
...

Publication

ULD 2011

18.10.2011 17:18

Článek Automatic Reading of Educational Texts for Vision Impaired Students na konferenci Universal Learning Design (ULD 2011) v Brně.

INSPO 2011

21.10.2011 15:47

Článek ARET - Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty na konferenci INSPO 2011 v Praze.

SVK 2011

18.10.2011 19:52

Prezentace příspěvku na Studentské Vědecké Konferenci 26.5.2011 v Plzni

TSD 2011

26.10.2011 12:48

Prezentace článku Web-Based System for Automatic Reading of Technical Documents for Vision Impaired Students o webové aplikaci ARET na konferenci Text, Speech and Dialog (TSD 2011) v Plzni.

Článek vyšel v odborném časopise Lecture Notes in Computer Science (LNCS)...

Diplomová práce - Michal Campr

18.10.2011 18:34

Evaluace systému ARET

08.06.2012 15:53

Výsledky první evaluace systému ARET - z dotazníků které vyplňovali rodiče, děti i učitelé (vzor), souhrná prezentace dostupná zde
...

Propagation

DoD ZČU 2011

23.03.2011 13:56

Den otevřených dveří v roce 2011 se bude konat 26.1.2011. Jednou z chystaných prezentací bude představení projektu ARET a demostrace nástrojů pro čtení/tvorbu učebních pomůcek.
http://www.fav.zcu.cz/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri/

DoD ZŠ 2010

23.03.2011 14:02

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s instruktážní výstavou výrobců kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené a ukázkou práce vodícího psa.
uterý 2. listopadu 2010 od 12,00 do 16,00 hodin

Administration

Zadání veřejné zakázky č.2

11.02.2010 18:11

Výpočetní technika a příslušenství pro projekt ARET dle přiložených specifikací pro Základní školu a Mateřské školu pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25.