Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Cíle projektu

Documentation - bureaucracy
02.12.2009

Cílem projektu je inovace a rozvoj výuky, především vlastní domácí přípravy zrakově postižených žáků v základním vzdělávání aplikací technologie automatické syntézy řeči z textu (čeština). Zrakově postižení žáci mají v současné době problémy s domácí studijní přípravou s využitím textových materiálů. V rámci tohoto projektu budou vytvořeny nové učební pomůcky a bude provedeno jejich pilotní nasazení při výuce. Prostřednictvím počítačové aplikace budou speciálně připravené studijní texty předčítány automaticky s využitím počítačové syntézy řeči. V projektu se počítá s vytvořením studijních pomůcek pro předměty Matematika a Fyzika pro druhý stupeň základní školy. Předpokládá se vytvoření dvou typů učebních pomůcek:
1) výkladové učebnice vybraných témat - jejich obsahem budou zejména definice a vysvětlení jednotlivých pojmů, popisy experimentů, vzorově řešené příklady s případnými odkazy do sbírky příkladů,
2) sbírky příkladů - jejich obsahem budou příklady pro domácí procvičování s případným návodem k řešení, příklady budou různého stupně obtížnosti (počítá se i s příklady určenými pro nadané žáky).
Hlavním partnerem projektu je Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené v Plzni. Školu navštěvují především žáci z Plzeňského a Karlovarského kraje. Specializovaní pedagogičtí pracovníci školy se budou velkou měrou podílet na vytváření studijních materiálů a jejich nasazení ve výuce. Tato aktivita zajišťuje přirozenou návaznost školní výuky a domácí přípravy studentů. Zkvalitnění domácí přípravy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami povede ke snazšímu zvládnutí probíraného učiva, což je základním předpoklad pro jejich úspěšný přechod do středního vzdělávání. Tímto projekt podporuje principy integrace cílové skupiny do hlavního vzdělávacího proudu.

Files