Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Zdůvodnění potřebnosti

Documentation - bureaucracy
02.12.2009

V současné době probíhá domácí samostudium zrakově postižených dětí a žáků partnerské školy individuálně v závislosti na stupni jejich handicapu. Při dostatečné motivaci a dobrém rodinném zázemí se žáci připravují samostatně z učebních textů (učebnice, pracovní sešity), popř. z vlastních výpisků, jejichž kvalita je ovšem často nedostačující. V případě potřeby studijní materiály doplňují vyučující. Značným problémem současné domácí přípravy je špatná orientace žáků v textu, která je navíc často zhoršena přítomností dalšího postižení (časté jsou specifické poruchy učení). Práce žáků s rozsáhlejšími textovými materiály je obecně velký problém, žáci musí vynaložit velké úsilí na správné přečtení textu. Chybné přečtení textu je častá příčina jeho špatného pochopení nebo úplného nepochopení vedoucí k demotivaci a s tím spojené neochotě žáků se dále vzdělávat. Nedostatky v domácí přípravě žáků partnerské školy se projevují v nízké spolupráci v hodinách a jejich prospěchu. I s využitím různých kompenzačních pomůcek (např. silná zvětšovací skla) je taková domácí příprava pro žáky náročná a často neefektivní, neboť čtení věnují větší úsilí než vlastnímu pochopení obsahové stránky.
Automatické předčítání připravených učebních textů, které se v současné nabídce pomůcek nevyskytuje, domácí samostudium výrazně zefektivní, neboť žáci se budou moci plně věnovat obsahové stránce probíraného učiva. Ovládání automatického předčítání musí integrovat jednoduché rozhraní tak, aby žákům nečinilo žádné větší obtíže (žáci jsou již vedeni počítač běžně používat např. k tvorbě referátů a samostatných prací).
Podpora domácí přípravy žáků je důležitá pro dobré zvládnutí učiva a úspěšné ukončení základního vzdělávání a tím zlepšuje rovné příležitosti žáků partnerské školy. Pokud jsou zajištěny vhodné podmínky pro integraci a umožňuje-li to stupeň postižení, takto podpořeným žákům se zvyšují šance dále studovat na středních školách a učilištích běžného typu v rámci hlavního vzdělávacího proudu.

Files