Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

News

Evaluace systému ARET

Added by Zajíc Zbyněk about 12 years ago

Výsledky první evaluace systému ARET - z dotazníků které vyplňovali rodiče, děti i učitelé (vzor), souhrná prezentace dostupná zde

Výsledky první evaluace systému ARET - z dotazníků které vyplňovali děti s osobní asistentkou (vzor), souhrná prezentace dostupná zde

Realizované klíčové aktivity - červen – listopad 2011

Added by Zajíc Zbyněk over 12 years ago

Klíčová aktivita č01 (metodické materiály automaticky čtených učebních pomůcek pro zrakově postižené)

V rámci klíčové aktivity 01 – Metodické materiály automaticky čtených učebních pomůcek pro zrakově postižené pokračovaly práce na systému pro vytváření a používání automaticky čtených učebních pomůcek. Celkově se funkčnost systému zlepšila, byla zohledněna řada připomínek týkajících se jak procesu vytváření nových tak používání vytvořených učebních pomůcek.
Došlo k zásadním změnám ve vzhledu front-endu (rozhraní pro čtení). Především byl vytvořen nový vysoce kontrastní vzhled, který byl navržený speciálně pro žáky s horším zrakovým postižením, kterým by samotné zvětšování normálního textu nestačilo. Žáci si sami mohou zvolit, jaký vzhled chtějí využívat. Navíc přibylo i několik dalších možností nastavení jednotlivých uživatelských účtů, jako např. způsob posouvání dokumentu v průběhu předčítání apod.
Byla provedena rozsáhlá změna architektury modulu pro text-processing (předzpracování textu před syntézou). Původně byly rovnice vložené do textu předčítány bez ohledu na jejich kontext, což vzhledem k tomu, že v některých případech má konkrétní textový kontext mít zásadní vliv na způsob přečtení rovnice, bylo celkem hrubé zjednodušení. Nyní je textový kontext již zohledněn, takže lze správný způsob přečtení rovnice určit mnohem přesněji.
Z hlediska funkčnosti celého systému je významná paralelizace TTS serveru, díky které server zvládne vyřizovat více požadavků naráz, to významně zvýší celkovou rychlost a efektivitu systému. Další významné zefektivnění přineslo cachování požadavků na serveru, díky tomu se stejné požadavky neřeší opět od začátku, ale použijí se předchozí výsledky. Cachování se nyní týká nejen systému TTS, ale rovněž systému pro převod vzorečků do čtené formy a obrázků reprezentující jednotlivé vzorce.
Dále pokračovala série konzultací a školení s pracovníky zodpovědnými za vytváření obsahů učebních pomůcek. Na těchto školeních byly mimo jiné řešeny různé obtíže, které vytváření obsahů provázejí, a na základě konzultací byla dále optimalizována funkčnost editačního a administračního systému pro vytváření nových učebních pomůcek a také systému (rozhraní) pro zpřístupnění těchto pomůcek žákům.
V měsíci září proběhla mezinárodní konference Text, Speech and Dialogue, zaměřená na moderní řečové technologie a jejich aplikace, na které byl celý vytvořený systém úspěšně prezentován odbornému publiku.

Klíčová aktivita č02 (Vytváření nových učebních pomůcek pro zrakově postižené žáky)

Hlavní náplní klíčové aktivity 02 (Vytváření nových učebních pomůcek pro zrakově postižené žáky) ve sledovaném období opět probíhaly úpravy již zapsaných témat a zároveň teoretické přípravy a zápisy nových témat podle aktuálních potřeb výuky. Začalo se pracovat na náplni a zapsání dalších témat podle potřeb výuky ve škole. Jedná se o témata Dělitelnost přirozených čísel, Desetinná čísla, Procenta, Poměr, Přímá a nepřímá úměra, Lineární rovnice, Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli, Soustavy lineárních rovnic, Goniometrické funkce, Fyzikální veličiny (délka, objem, hustota, hmotnost, teplota, čas), Rychlost, Práce a postupně jsou doplňovány cvičebnice k tématům - Procvič si. Stále spolupracujeme se žáky naší základní školy na vylepšení výkladu látky, vhodných příkladech i vhodnosti řešení daných příkladů, s konzultanty a máme i zpětnou vazbu z řad rodičů. Naším cílem je co nejvíce přizpůsobit výklad žákům, aby se vytvářená pomůcka stala pomocníkem v domácí přípravě, pomohla doplnit látku v případě nepřítomnosti žáků ve škole např. z důvodu nemoci. Žákům je pomůcka zpřístupněna i v době konzultací – pro případ potřeby další pomoci, či v případě nedostupnosti internetového připojení doma. Při zpracování nových témat vyvstala nutnost dalších požadavků na doplnění pomůcky – nové formy zápisů, v průběhu zpracování probíhalo zdokonalování pomůcky a přepracovávání stávajících témat – zjednodušení užívaných forem zápisů, odstraňování dílčích nedostatků. Společně s vědeckými pracovníky se při společných konzultacích snažíme co nejvíce zpřístupnit a zjednodušit užívání programu žáky, zvláště při domácí samostatné přípravě. Seznamujeme žáky s využitím nového ovládání, doporučujeme uzpůsobení pro snazší využití programu. V tomto monitorovacím období jsme kladli důraz na vzájemné konzultace pedagogických pracovníků – vzájemné připomínky ke zpracovaným i zpracovávaným tématům - obsahová i formální stránka témat – vhodnost rozšíření stávajících témat i vhodnost zařazení nových témat a rozsah jejich zpracování s ohledem na potřeby žáků ve výuce – posílení možnosti samostatného opakování pro žáky problematičtější látky.
V neposlední řadě také docházelo k četným konzultacím o vhodnosti zařazení a podobě obrazových materiálů doplňujících vybrané, jak výkladové, tak cvičební texty. Vlastní tvorbě obrázků vhodných pro zapracování do programu předcházel výběr či vlastní tvorba podkladových materiálů. Pro plnou funkčnost obrazových materiálů docházelo rovněž za pomoci žáků ke zpětnému ohodnocení již vzniklých obrázků, případně shromáždění návrhů pro jejich vylepšení.
Realizované klíčové aktivity – Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Ve sledovaném období jsme pracovali na vytváření nových výše jmenovaných témat, pokračovaly úpravy již zpracovaných témat, dále k zapracování možností vycházejících z dalších nových prvků v programu, požadavků a připomínek žáků a zkušeností s využitím. Vědečtí pracovníci i nadále vylepšovali možnosti užívání programu, zapracovaly možnosti užívání nových symbolů a postupů zápisů potřebných ke zpracovávání nových témat, v případě možnosti zapracování do stávajících témat – přepracování pro zjednodušení. S těmito změnami v užívání programu byli žáci seznámeni a proškoleni v užívání.
Proběhla prezentace pomůcky ARET v ZŠ pro zrakově postižené v Opavě. Zpráva z akce je popsána podrobně v přiložené zprávě z cesty. Rádi bychom prezentovaly program ARET i v některé další ZŠ pro zrakově postižené.
Realizované klíčové aktivity – Problémy při realizaci projektu
Se snahou vědeckých pracovníků o stálé vylepšování programu ARET podle našich připomínek, specifických potřeb zrakově postižených žáků a jejich technických možností se opět objevovaly nové problémy s poškozením již zapsaných témat nebo špatným čtením. Tyto problémy byly konzultovány s vědeckými pracovníky a podle možností odstraňovány. Již nedochází ke ztrátě celých částí témat.
Plánované klíčové aktivity projektu – Popis a cíl klíčové aktivity
V následujícím realizačním období budeme především doplňovat témata již rozpracovaná a přidávat či prohlubovat cvičebnice k jednotlivým tématům Procvič si. Podle našich možností chceme rozpracovat další nová témata. Mezi odbornými pedagogickými pracovníky budou probíhat nadále vzájemné konzultace o vhodnosti zápisu, doplnění či rozšíření daného tématu a cvičebnic Procvič si. Vzájemné konzultace budou i nadále probíhat společně s vědeckými pracovníky ze ZČU – možnosti vylepšení programu pro co nejsnazší užívání žáky a veřejností, řešení vzniklých problémů, odstraňování případných nedostatků.
V této fázi se budeme dále snažit o finální dokončení jednotlivých témat, ale s novými změnami v programu musíme počítat s případnými opravami a úpravami již zapsaných témat. Rádi bychom prezentovaly program ARET i v některé další ZŠ pro zrakově postižené, kde bychom seznámili kolegy i žáky s pomůckou, s možností jejího využití, s našimi dosavadními zkušenostmi a v případě jejich zájmu je zkontaktovali s odbornými pracovníky ze ZČU.

Klíčová aktivita č03 (Podpora vzdělání zrakově postižených žáků)

Realizované klíčové aktivity - Podrobný popis realizace klíčové aktivity
V rámci klíčové aktivity probíhaly v hodinách kroužků kontrolní poslechy jednotlivých témat. Poslechy byly konány vedoucími kroužku a také žáky, kteří si poslechem zároveň prohlubovali a procvičovali zpracovaná témata. Případné nalezené chyby, nedostatky, či návrhy na vylepšení v mluvené nebo psané podobě byly hlášeny odborným pracovníkům. Vzešlé připomínky byly i nadále v rámci aktivity 02 postupně odstraňovány odbornými pracovníky.
Žákům je nabídnuto pracovat ve vyhrazených ranních nebo odpoledních hodinách. Konzultace stále umožňují cílové skupině přístup k PC a tím práci s vytvářenými učebními pomůckami i mimo výuku, například při přípravě na vyučování, doučení již probrané látky.
Realizované klíčové aktivity - Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
V tomto období již každý žák má své přihlašovací jméno a heslo, díky kterým se může kdykoli přihlásit do programu a procvičovat si tak potřebná témata z matematiky nebo fyziky. S programem může pracovat jak sám doma, tak ve škole ve vyhrazených hodinách kroužku pod dohledem konzultanta, který pomůže s případnými problémy s ovládáním programu apod. V posledním období máme i kladnou odezvu z řad rodičů, především v případě nemoci a domácí přípravě považují rodiče pomůcku ARET za velmi přínosnou.
Realizované klíčové aktivity - Problémy při realizaci projektu
Vzniklé problémy se týkaly především nedostatků ve zvukové stránce (např. čtení zcela neodpovídalo psanému textu). Dále se pak řešily drobné problémy v oblasti grafické a estetické úpravy stránky. Doplnění některých prvků, aby maximálně možným způsobem bylo možno vyhovět individuálním potřebám jednotlivých žáků, které se při individuálních konzultacích ukázaly – na této problematice pracovali odborní pracovníci a došlo k dalším úpravám a vylepšením.
Plánované klíčové aktivity projektu – Popis a cíl klíčové aktivity
V následujícím období je naším cílem i nadále svědomitě poskytovat pomoc a radu našim žákům při práci s programem a zároveň je tak motivovat k jejímu dalšímu využívání. Zpracovaná témata společně s tvůrci pomůcky dolaďovat do finální podoby, která se neustále v souvislosti s potřebnými úpravami mění a dávat podněty k dopracování dalších témat vhodných k zařazení do pomůcky pro potřeby žáků.

Prezentace na veletrhu ITEP 2011

Added by Zajíc Zbyněk over 12 years ago

Dne 20.-22.10.2011 se konal v Plzni Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP na kterém se prezentovala i Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené v Plzni. Součástí její prezentace bylo i představení projektu ARET laické veřejnosti.

Prezentace ARET na ZŠaMŠ v Opavě

Added by Zajíc Zbyněk over 12 years ago

7.11.2011 jsme navštívily ZŠ a MŠ v Opavě. V rámci našeho setkání proběhly čtyři vyučovací hodiny, ve kterých jsme postupně seznámily žáky druhého stupně s pomůckou ARET - úvodem byli žáci seznámeni s možnostmi využití pomůcky, s jejím ovládáním, byla předvedena ukázka některých témat. Ve druhé části hodiny přešli žáci do počítačové učebny, kde se sami seznámili s užíváním pomůcky, zkusili si její ovládání. Vyučujícím jsme ukázaly jakým způsobem lze do pomůcky zapisovat témata, podělily se s nimi o své zkušenosti. Po ukončení čtyřhodinového bloku jsme stejným způsobem s pomůckou seznámily paní ředitelku - projevila podobně jako p. učitelka matematiky zájem o pomůcku, upozornila nás na to, že v názvu je slovo studentů, ale podle zákona je studentem pouze vysokoškolák....tedy, nemá-li být v názvu žáků..? Všichni vyučující a paní ředitelka + vychovatelé na internátě - možnost využití v době domácích příprav - obdrželi materiál s přihlašovacím jménem, heslem, adresou, s kontakty na nás i na vědecké pracovníky, letáček Aret.

(1-10/35)

Also available in: Atom