Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Popis cílové skupiny

Documentation - bureaucracy
02.12.2009

Cílovou skupinu tvoří žáci druhého stupně Základní školy pro zrakově postižené v Plzni. Cílová skupina bude v průběhu řešení projektu udržována žáky příchozími z prvního stupně. Spádovou oblastí je nejen Plzeňský kraj, ale také kraj Karlovarský. Partnerská škola vzdělává žáky s různým stupněm zrakového postižení často spojeným se specifickými poruchami učení a chování. Vzdělávání žáků řeší mimo jiné problémy spojené se špatnou orientací žáků v učebních textech a tím ztíženým vyhledáváním potřebných informací. Silně zrakově postižení a nevidomí žáci mohou sice používat učebnice psané Brailovým písmem, ovšem ty jsou obvykle velice obsáhlé a především pro matematické znaky, matematický text či zadaní početních úloh z principu málo přehledné.
Kromě samotného zrakového postižení trpí velká část žáků školy různými specifickými poruchami učení a chování jako např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie. Důsledkem těchto poruch mají žáci obtíže se psaním i se čtením a následným porozuměním textu. Obzvláště samostatná mimoškolní příprava žáků je problémovou oblastí. Nové učební pomůcky, které by umožňovaly automatické předčítání vybrané studijní látky, by domácí samostudium žákům výrazně usnadnily. Doba řešení projektu zahrnující vytvoření, ověření i pilotní nasazení pomůcek je úměrná péči a náročnosti, kterou cílová skupina požaduje.
Předpokládá se, že využitelnost některých výstupů tohoto projektu bude mnohem širší než je velikost cílové skupiny projektu. Výsledné učební pomůcky i celou technologii bude možno využít i na ostatních školách pro zrakově postižené studenty, resp. na speciálních školách pro studenty se specifickými poruchami učení. To že se v projektu počítá s vytvořením učebních pomůcek pro předměty Matematika a Fyzika, by mělo být zárukou toho, že výsledný systém bude univerzálně použitelný pro vytváření učebních pomůcek stejného typu i pro většinu ostatních předmětů.

Files