Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Projects

Filters

Apply Clear

 • veřejná wikky

  Veřejné wiki stránky katedry kybernetiky

 • Aret

  Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty
  (ARET CZ.1.07/1.2.00/08.0021 )

  Cílem projektu je inovace a rozvoj výuky, především pak rozšíření možností vlastní domácí přípravy zrakově postižených dětí a žáků aplikací technologie automatické syntézy řeči z textu. V rámci tohoto projektu jsou vytvořeny speciální Automaticky Čtené Učební Pomůcky AČUP (dostupné na stánkách http://ucebnice.zcu.cz/) a nástroje pro jejich vytváření (na adrese http://ucebnice-admin.zcu.cz/). Jde o speciální výkladové učebnice a sbírky příkladů, které jsou automaticky předčítány pomocí počítačové syntézy řeči. Počítá se s vytvořením AČUP pro předměty Matematika a Fyzika pro druhý stupeň základní školy. ...

 • HQSYN16

  Combining phonetic and corpus-based approaches to remedy disruptive effects in synthetic speech

  The project is supported by the Czech Science Foundation, No. GA16-04420S

  Annotation:
  The project builds upon our previous activities in the field of computer speech processing and aims at basic research into speech synthesis. The key idea in the proposed project is to confront phonetic knowledge of the characteristics of natural speech with the characteristics present in synthetic speech and to exploit the acquired know-how to remedy disruptive effects in synthetic speech and to enhance the performance of corpus-based speech-synthesis techniques. Emphasis will be placed on a thorough analysis of contemporary problems perceived in synthetic speech, identification of relevant phonetic parameters crucial for the quality of synthetic speech and the use of such phonetically justified patterns to drive the latest corpus-based speech synthesis techniques. Special attention will be given to automatic prediction of synthesis errors and to the corresponding signal modification/generation....

 • LARYNGO

  Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii

  Projekt TH02010307 je řešen s finanční podporou TA ČR.

  ...

 • Pojabr

  Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického zpracování jazyka

  Cílem projektu je inovace a rozvoj výuky sluchově postižených studentů a předmětů speciální pedagogiky aplikací informačních technologií pro komunikaci člověk stroj - jmenovitě nejnověji dosažených výsledků výzkumu a vývoje z oblasti automatického zpracování českého znakového jazyka. Snahou je snížit dosavadní vysokou komunikační bariéru neslyšících v procesu jejich vzdělávání a zavést efektivnější vzdělávání budoucích pedagogů, kteří s neslyšícími mohou během své profese přijít do styku. Nově vytvořené výukové nástroje s podporou automatického zpracování znakového jazyka včetně moderních interaktivních on-line slovníků znakového jazyka rozšiřujících dosavadní slovní zásobu znakového jazyka pak budou včetně metodiky jejich použití dány k dispozici všem vysokým školám i celé komunitě neslyšících. Synergicky bude posíleno snazší začlenění skupiny sluchově postižených do pracovního procesu, posílen rozvoj jejich jazykových znalostí i schopnost používat moderní informační technologie....

 • Eljabr

  Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize

  Navrhovaný projekt usiluje o eliminaci jazykových bariér dvou skupin handicapovaných televizních diváků. První skupina je tvořena diváky, kteří jsou sluchově postiženi a kteří při sledování televizních programů využívají skryté titulky. Předložený projekt má za cíl umožnit provozovateli celoplošného vysílání (České televizi) opatřovat skrytými titulky zvláště "živá" vysílání tak, aby bylo dosaženo Zákonem 231/2001 požadované pokrytí 70% všech programů. Tento cíl bude dosažen nasazením nově vyvinutých aspeciálně přizpůsobených systémů automatického rozpoznávání řeči. V případě druhé handicapované skupiny, jde o starší nebo mentálně postižené diváky, kteří nejsou schopni vnímat doprovodný zvuk, vadí jim snížená srozumitelnost reálných dialogů, případněi doprovodná hudební a efektová složka. Eliminace této bariéry, bude dosažena využitím speciálně přizpůsobené technologie počítačové syntézy řeči....

 • HQSYN09

  Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny

  Projekt je podporován Grantovou agenturou České republiky, č. GAČR 102/09/0989

  Projekt se zaměřuje na základní výzkum v oblasti počítačové syntézy řeči, jedné z velmi aktuálních oblastí počítačového zpracování řeči a hlasových technologií vůbec. Jeho cílem je zvýšit přirozenost a obecnou akceptovatelnost řeči vytvářené strojem-počítačem, a to zejména v obecné úloze syntézy řeči z textu. Projekt se zabývá všemi hlavními faktory, které ovlivňují přirozenost syntetické řeči...

 • NAKI-II-UJC-UKONCENE

  Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi
  Access to a Lingustically Structured Database of Enquiries from the Language Consulting Centre
  Identifikátor projektu: DG16P02B009
  Trvání: 1.3.2016 - 31.12.2019

  Výstupy projektu: ...

 • NAKI-II-USTR-UKONCENE

  Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů
  System for permanent preservation of documentation and presentation of historical sources from the period of totalitarian regimes
  Identifikátor projektu: DG16P02B048...

Also available in: Atom