Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Overview

Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny

Projekt je podporován Grantovou agenturou České republiky, č. GAČR 102/09/0989

Projekt se zaměřuje na základní výzkum v oblasti počítačové syntézy řeči, jedné z velmi aktuálních oblastí počítačového zpracování řeči a hlasových technologií vůbec. Jeho cílem je zvýšit přirozenost a obecnou akceptovatelnost řeči vytvářené strojem-počítačem, a to zejména v obecné úloze syntézy řeči z textu. Projekt se zabývá všemi hlavními faktory, které ovlivňují přirozenost syntetické řeči

  • "věrností" prozodických (nebo též suprasegmentálních) charakteristik obsažených ve vytvářené řeči a s tím spojenými metodami modelování a generování přirozené prozodie;
  • "čistotou" vytvářené řeči na signálové úrovni a s tím spojenými metodami reprezentace, modelování a generování řečového signálu;
  • dostupností a využitelností rozsáhlých inventářů řečových promluv indexovaných podle používaných řečových jednotek a s tím spojenými metodami identifikace, lokalizace, vyhledávání, porovnávání a spojování řečových jednotek v proudu výsledné syntetické řeči a využití stávajících inventářů k vytvoření nových (konverze hlasu);
  • a nově také emocionalitou, expresívností či spontánností projevu, zahrnujícími postoj mluvčího a vyjadřujícími jeho vztah k syntetizované větě.

Výzkum bude zaměřen výhradně na český jazyk. Řešitelský tým sestává ze tří významných českých pracovišť, zabývajících se především technickými řešeními počítačové syntézy řeči (FAV ZČU v Plzni, ÚFE AV ČR v Praze a FEL ČVUT v Praze), a FÚ FF UK v Praze s vysoce specializovanými znalostmi z oblasti fonetiky a fonologie. Podrobnější informace o projektu lze nalézt zde.