Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Řešitelský tým

Řešitelský tým sestává ze tří významných českých pracovišť, zabývajících se především technickými řešeními počítačové syntézy řeči (FAV ZČU v Plzni, ÚFE AV ČR v Praze a FEL ČVUT v Praze), a FÚ FF UK v Praze s vysoce specializovanými znalostmi z oblasti fonetiky a fonologie. Podrobnější informace o řešitelském týmu naleznete zde.

Výzkumné aktivity

Výzkumné aktivity jsou členěny do čtyř základních tématických okruhů korespondujících s hlavními faktory ovlivňujícími kvalitu vytvářené syntetické řeči:

  1. Dynamický výběr jednotek
  2. Modelování řečového signálu
  3. Modelování a generování prozodických charakteristik
  4. Fonetické vlastnosti řeči a jejich využití při syntéze řeči

Postup prací

Průběžný popis řešení v jednotlivých letech trvání projektu:

Publikace

Publikace vzniklé v rámci řešení projektu jsou souhrnně uvedeny zde.