Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Overview

Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii

Projekt TH02010307 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Předmět projektu:
Výzkum a vývoj systému pro automatickou konzervaci a rekonstrukci hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vyvinutí systému umožňujícího plně automatizovaný proces hlasové konzervace se zvláštním zřetelem na pacienty s indikovanou totální laryngektomií. Systém bude založen zejména na efektivní integraci subsystému pro automatické (nedozorované) nahrávání původního hlasu pacienta, subsystému pro plně automatické vytváření personalizovaného řečového syntetizéru z takto pořízených nahrávek pacienta a metodiky optimálního včlenění procesu hlasové konzervace do logistiky léčby pacientů ORL.

Řešitelský tým: